نزدیک بینی بازاریابی

در این مقاله مبحث نزدیک بینی بازاریابی که برای اولین بار توسط تئودور لویت در سال ۱۹۶۰ مطرح شد را شرح خواهیم داد. وی به این مفهوم برجسته، بر اثر تجربیاتش در شرکت استاندارد اویل (Standard Oil) رسید.