نظریه سقلمه

نظریه سقلمه را بشناسید نظریه ای اقتصادی, حاصل پیوند علوم اجتماعی و روانشناسی