عنوان

موسسه خیریه معلولین ذهنی فردوس شهرکرد.تلفن : 03833377151 آدرس: شهرکرد میدان دفاع مقدس، جاده دانشگاه آزاد اسلامی، جنب خانه معلم